آمار فروش نمایش های در حال اجرای تالارهای نمایشی

نمایش "هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک" به کارگردانی فرهاد آئیش در تالار
اصلی، با ظرفیت 579 نفر و با 40 اجرا تا به امروز، با  1345 بلیت نیم بها، 8735 بلیت
تمام بها و 2026 بلیت مهمان مبلغ 941.230.000(ریال) فروش داشت.
نمایش "جاده طولانی مارپیچ" به کارگردانی رضا گوران در تالار چهارسو، با ظرفیت 122
نفر و با 27  اجرا تا به امروز، با  241 بلیت نیم بها، 1776 بلیت تمام بها و 583 بلیت
مهمان مبلغ 189.650.000(ریال) فروش داشت.
نمایش "طوفان" به کارگردانی آرش دادگر در تالار قشقایی، با ظرفیت 115 نفر و با 30 اجرا
تا به امروز، با  254 بلیت نیم بها، 371بلیت تمام بها و 1333 بلیت مهمان مبلغ
39.840.000(ریال) فروش داشت.
نمایش "عطسه 21 دسامبر" به کارگردانی محمدمهدی خاتمی در تالار سایه، با ظرفیت
103 نفر و با 28 اجرا تا به امروز، با  332 بلیت نیم بها، 480 بلیت تمام بها و 743 بلیت
مهمان مبلغ .51.680.000(ریال) فروش داشت.
نمایش "تا یک بشمار" به کارگردانی زهرا صبری در کارگاه نمایش، با ظرفیت 37 نفر و با
13 اجرا تا به امروز، با  6 بلیت نیم بها، 215 بلیت تمام بها و 168 بلیت مهمان مبلغ
13.080.000(ریال) فروش داشت.
نمایش "زیر آبی" به کارگردانی شاهین علایی نژاد در تالار انتظامی، با 2 اجرا تا به امروز،
با  15 بلیت تمام بها و 20 بلیت مهمان مبلغ 750.000(ریال) فروش داشت.
نمایش "من سیاوش نیستم" به کارگردانی حسین فرخی در تماشاخانه سنگلج، با
ظرفیت 237 نفر و با 9 اجرا تا به امروز، با  13بلیت نیم بها، 40 بلیت تمام بها و 125 بلیت
مهمان مبلغ 3.255.000(ریال) فروش داشت.
نمایش "بچه گرگ استثنایی" به کارگردانی رضا عبدالعلی زاده در تالار هنر، با ظرفیت
210 نفر و با 6 اجرا تا به امروز، با  98 بلیت نیم بها، 53 بلیت تمام بها و 38 بلیت مهمان
مبلغ 6.120.000(ریال) فروش داشت.
/ 1 نظر / 23 بازدید
سحر

کاش منم تهران بودم[ناراحت]