بخش اول گرافيک صحنه در نمايش بانوی خيال

بخش اول

 

Image hosting by TinyPic

عمده ترين شاخصه هاي بصري در نمايشبراي تجسمي كردن نمايش كه تابع ارزش هاي بصري نگارگري است، به جز شاخصه هايي چون رنگ

(در طراحي لباس)، خاصيت روايي (در تعداد بازي بازيگران)، معماري(در طراحي دكور)، شفافيت و

آن خاصيت آئينگي(درطراحي نورصحنه)، خاصيت دو بعدي عناصر وپيكرها (در طراحي حركات)،

مصور سازي در قطع كوچك(استعاره نمايشي آن در طراحي واجرا ي عظيم داربست)، نظام جمعي

نگارگري(درخاطره هاي مشترك نگارگران درصحنه)،كه جداگانه كه درمقدم هرفصلي آورده ام،

بار تجسمي دوشاخصه ديگركه درنگارگري جزويژگيهاي تصويري آن است كوشيده شده كه در

صحنه عملي گردد.

اول كاركرد پلان ها درنگارگري بود(كه ازپايين به بالاترسيم شده)دوم وجوه وبارانتزاعي عناصرتجسمي

درنگارگري است.پلان هاي افقي كه خط داستاني يك پرده نگاره راازپائين به بالا روايي ميكند، درپرده

نهم نمايش

Image hosting by TinyPic

 (قاب سلطان محمد)اجرايي شددراين پرده آكسسوارهاي صحنه مستقيماازالمان هاي نگارگري

وام گرفته كه توانسته انداين كاركردبصري را باعناصربصري به تماشا بگذارند.اما بارانتزاعي عناصر نگارگري رادرپرده دهم(پايكوبي)به صورت لت هاب رنگي، درستايش رنگ وجهان خيالي درآورده اند.

دراين راستا با همكاري عوامل فني تالار توانستند جابجايي دكورها درصحنه درمعرض ديد تماشاگران

انجام پذيرد به بيان ساده به آنها چنان كاربردخطوط عمودي و افقي نگريستند وهمين امرباعث شد جذابيت

بصري مضاعفي(كه با فضاي نمايش هم خوانابود) درصحنه انجام پذيرد.

Image hosting by TinyPic

محمد پرويزي (سرپرست گروه )

ايمان ياري (گرافيك)

فاطمه قنبري (گرافيك)

آيدين قشلاقي (گرافيك وعكس)

عبدالرضاكمال بيك (گرافيك)

حسين اردلاني (عكس) 

Image hosting by TinyPic

پایان بخش اول

/ 0 نظر / 8 بازدید