پایه واساس ِجشنواره ی تئاتررا گروه های حرفه ای تشکیل می دهند

پایه واساس ِجشنواره ی تئاتررا گروه های حرفه ای تشکیل می دهند. هدف هرنوع جشنواره ‏معرفی تئاتری فوق العاده ازنویسنده ونمایشنامه ای است که هنوزجای خود را درمیدان تئاتر پیدا ‏نکرده است. به این ترتیب جشنواره ها، با پشتیبانی ازِکارهای نمایشی درخشان آنها را درسطح ‏کشوروجهان معرفی می کنند. ازاین رو تئاترهایی ازنوع بولوار، به جشنواره ها دعوت نمی ‏شوند، چرا که آنها، نه به معرفی نیازدارند و نه به پشتیبانی.‏

Abolhassan%20Mirza%20Ali1168839621tn.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید