جای دوست بسیا ر عزیزمان امیر ابوالحسنی در جشن پرشین بلاگ خالی بود

با تشکر از تمامی دوستان و مدیران پرشین بلاگ از برپایی این جشن با شکوه.

البته باید اینجا بگویم که میزبان اصلی این جشن بلاگرهای عزیز بودند.