به گزارش وب سایت تئاتر پارسی از مراسم اختتامیه ششمین جشنواره تئاتر بانوان

بخش اهداي جوائزمراسم اختتاميه، با اهداء جوايزبخش خياباني جشنواره توسط "شکرخدا گودرزي" يکي ‏ازاعضاي داوران بخش خياباني، "اعظم بروجردي" دبيرجشنواره ششم، "حسين پارسائي" مديرکل اداره هنرهاي ‏نمايشي و"فهيمه راستکار" به منتخبين اين بخش آغازشد.‏
دربخش خياباني ازبازيگران خردسال نمايش خياباني"هميشه همينجوري بوده خانم"، کيميا عابدي واميرصفري ‏و"محسن ميرزاعلي" پرده خوان جوان، تقديرشد.‏
دربخش مسابقه نمايش خياباني، "فرهاد دانشور" و"فرامرزقليچ خاني" ازنمايش "تيتراول"، رتبه سوم و"وحيد ‏ميريونسي" ازنمايش "مردي که زياد مي دانست" رتبه دوم را کسب کردند وهيئت داوران کسي را کانديد دريافت ‏جايزه نخست ندانستند.‏
دربخش مسابقه بازيگري زن نمايش هاي خياباني، "مژگان نوروزي" ازنمايش "برف چال" رتبه سوم و" ‏معصومه رحماني" ازنمايش "چمدان" رتبه دوم را ازآن خود کردند وهيئت داوران دراين بخش نيزکسي را براي ‏کسب رتبه اول انتخاب نکردند. همچنين از"زينت آتش افروز"،"نسيم بهادري"،"فاطمه چاردلي"،"نرگس خاک ‏کار"،"مه روصحرانورد"،"سعيده ميرکاظمي" به خاطر حضوربانوان براي اولين باردرنمايش هاي خياباني، ‏تقديربه عمل آمد.‏
هيئت داوران نمايش هاي خياباني، دربخش کارگرداني نيزکسي را براي کسب رتبه اول انتخاب نکردند و"سيما ‏وصلي راد" ازنمايش "چمدان" رتبه سوم و"آزاده گنجه" ازنمايش "هميشه ازکنارتو" رتبه دوم کارگرداني را ‏دريافت کردند ونمايش "هميشه ازکنارتو" نمايش برگزيده بخش خياباني شد.‏
دربخش نمايش هاي عروسکي بزرگسال، دربخش نورپردازي "اميرتاروردي" ازنمايش "اسب چوبي"، دربخش ‏موسيقي "مهيارطهماسبي"،"مارتين شمعون پور"و"حسام محمديان پور" ازنمايش "سودادخت"، دربخش طراحي ‏صحنه " آروند دشت آراي" ازنمايش "خرس" جايزه دريافت کردند.‏
دربخش طراحي لباس، "مريم شوقي" رتبه سوم،"عباس تقي آبادي"رتبه دوم و"گلنازبهروزنيا وطليعه طريقي" ‏رتبه اول را کسب نمودند.‏
هيئت داوران نمايش هاي عروسکي بزرگسال جوائزبهترين عروسک گرداني خود را به صورت مشترک به ‏‏"بهرام بهبهاني"،"مهرنوش شريعتي" و"افسانه اعياني" براي رتبه سوم، "پيام عبدالهيان" رتبه دوم و"مريم معيني" ‏رتبه اول، اهداء کردند.‏
هيئت داوران دربخش نمايشنامه نويسي انتخاب اول نداشت و" عباس تقي آبادي" را به عنوان رتبه سوم و"طليعه ‏طريقي" را به عنوان رتبه دوم، انتخاب نمودند.‏
دربخش کارگرداني نمايش عروسکي نيز، "ليلا مدن پور" رتبه سوم،"آرزو عالي" رتبه دوم و"طليعه طريقي" ‏رتبه اول را کسب کردند.‏
منتخبين اين بخش هداياي خود را ازدستان "بهرام شاه محمد لو"،"اعظم بروجردي"،"ژاله علو" و"علي اکبرقاضي ‏نظام" دريافت کردند.‏
دربخش مسابقه نمايش هاي صحنه اي ششمين جشنواره تئاتربانوان، دربخش کارگرداني "فرزانه ارسطو" رتبه ‏سوم،"فرانک ترابي" رتبه دوم و"اميرقرباني" رتبه اول را ازآن خود کردند.‏
دربخش بازيگري زن، هيئت داوران "سيما سميعي" را به عنوان رتبه سوم،" ناديا فرجي" رتبه دوم و"آيه ‏کيانپور" را به عنوان رتبه اول، معرفي نمودند.‏
دربخش بازيگري مرد، رتبه سوم به "کامران تفتي"، رتبه سوم به "لطب الله سيفي" ورتبه اول به "سروش ‏طاهري" رسيد.‏
دربخش طراحي صحنه "فريما دولت آبادي" ودربخش پوستروبروشور"همرازبيان" جوايزخود را دريافت نموده ‏اند.‏
اهداي جوايزاين بخش برعهده "مسعود رايگان"،"رويا تيموريان"،"مريم معترف"،"اعظم بروجردي"،"علي ‏اکبرقاضي نظام" ودکتر"بزرگمهر" بود.‏
همچنين دراين مراسم از"عليرضا سعيدي" ازخبرگزاري ايلنا، ،"نسرين نوري" ازشبکه خبرو"فروغ سجادي" ‏ازروزنامه باني فيلم به عنوان رسانه های منتخب و"فریبرز دارائی" ازخبرگزاری مهروسایت تئاترما به عنوان ‏پرکارترین خبرنگار، تقديرشد.‏
نکته قابل توجه دراين مراسم حضور"عسگرپور" معاونت هنري سازمان فرهنگي هنري شهرداري بود که وقتي ‏براي اهداء جوايز وسخنراني به روي سن دعوت شد، ازاين کارامتناع ورزيد که اين خود گوياي اعتراض ‏واستعفاي وي بود.‏
عروسک گرداني توسط "شهرام حقيقت دوست"، حرکات موزون آذربايجاني، نمايش خياباني "هميشه اينجوري ‏بوده خانم" ازديگربرنامه هاي اين مراسم بود.‏