بازبینی نمایش های دهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان که از21 خرداد ماهآغاز شده بود، جمعه 25 خرداد به پایان رسید.به گزارش تئاترپارسی ،شیوا مسعودی – بنفشه بدیعی – زهره بهروز نیا – کیانوش امیری ویدالله وفاداری بازبینان دهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی را بر عهده داشتند .

شایان ذکر است که از 64 نمایش ارسال شده به دبیر جشنواره حدود بین 12 تا 20 نمایش مجوز حضور در این جشنواره راکسب خواهند کرد.
آثارهای ارسال شده از: دانشگاه های هنر"پیام نور"سوره"الزهرا"علم و صنعت"دانشکده هنر ومعماری" دانشگاه های آزاد تهران "
همچنین از شهرستانهای: تبریز "بوشهر" قائم شهر" ساری" همدان" تنکابن" اردبیل وشاهرود حضور پیدا کردند.
بازبینی نمایش های ارسالی از تهران به صورت صحنه ای و شهرستانی ها به صورت فیلم باحضور کارگردان انجام شد.