بهزاد نیست و اون که نباشه من هم زیاد دستم به نوشتن نمیره. راستش را هم بخواهید بعد از کنکور ارشد زیاد به تئاتر نپرداختم برای همین هم مطالبم جدید نیست. اگر کمکم می کنید که ممنونم میشم و خلاصه قدمتون روی چشم در غیر اینصورت باید یه کمی با سوت و کور بودن اینجا بسازین.