ایرانیان مردمانی شریف اند، بر فرشهای نفیس راه می روند و سخنان نغز می گویند.

(هرودت)

    این شاید بغض خفته فرانسویان از دامن گسترده ایران است که آنگاه که ایشان به نام مردم گل بربریت را بنا میکردند, ایرانیان با باتری های اکتشافی خود ظروف فلزی خود را مطلا می کردند. شاید نفرت مردم آلمان است که آنگاه که ایشان در حسرت عدالت می سوختند، ایرانیان هنر و دانش را پراکنده می کردند. شاید حزص رومیان است که آنگاه که دموکراسی نو شکفته خود را با خون و ویرانی تقدیم سزار جهان گستر می کردند تا به ایرانیان شبیه تر شوند، مردم ایران صلح و آزادی را به یهودیان هدیه می کردند. آنگاه که آمریکا به شکل کنونی در انتظار تولد از رحم دزدان دریایی و قاتلین و تبعیدی ها و ناکسان بود، اینجا، ایران بود. دنیا، ایران بود.

    اگر فخر و هویت کنونی ایرانیان کافی نیست، نقش برجسته های غارت شده تخت جمشید که به نفرت سوزانیدیدشان بس نیست؟ تصویر ایرانیان ابریشم پوش در کتاب های تاریخ نویسان مغرض آن زمان یونان و روم، آنگاه که خود برهنه می گشتند کافی نیست؟ یهودیان جهان فراموش می کنند که آزادی خود را از کشتار رومیان مدیون کوروش کبیر و اسلاف او هستند؟ فراموش می کنند؟ هرودت، تاریخ نویس بدکار عهد کهن، با تمام نفرتش از مردم پارس، با تمام بزرگ نماییش در فتوحات همرزمان و فراموشیش در پیروزی آریایی ها، نمی توانست برتری مردم خاور را بر همسایگان خود انکار کند. از فخر ایران برای جهان همان استوانه سنگی که در موزن لندن نگهداری می شود بس است.

    این نوشته تنها اعتراضی به سیاه نمایی فیلم ٣٠٠ نیست، که ٣٠٠ مرهمی است بر بغض در گلو مانده آنهایی که به هر تخته پاره ای دست دراز می کنند تا از آن برای خود هویتی بتراشند. غافل از این که سالها فراموشی ایرانیان هم نمی تواند هویت درخشان آنان را کمرنگ کند. بله، ما محتاج تولید هویت برای خود نیستسم، این ایران است که به فرهنگ، آزادی و تمدن هویت می بخشد. ٣٠٠ تنها سعی می کند آب را گل آلود کند بی خبر از آنکه چشمه، جوشان است. این نوشته اعتراض ازادگاه جهان است به کسانی که می خواهند بزرگی را به بهای لگد کردن و کوچک شکردن بزرگان برای خود فراهم کنند.

    نه سرو تمدن ایران به گندباد ٣٠٠ خم می شود و نه برای خاک تنها چند دهه تسخیر شده آمریکا هویت می آفریند، چه بازماندگان رومیان باستان، خود می دانند آنچه می دانند.

    ما تلاش بی ثمر کمپانی برادران وارنر را در فیلم ٣٠٠ برای تغییر تاریخ و تحریف هویت ملت سرافراز ایران محکوم می کنیم و خواستار عذر خواهی آنان از این عمل نادرست هستیم.

آزادگان جهان این فیلم را تنها برای لحظه ای پوزخند زدن بر این تلاش بیهوده خواهند دید.