بخش دوم

 Image hosting by TinyPic

در اين پست ميخواهم انميشن به كاررفته شده در نمايش بانوي خيال را مرور كنم

تصاوير خاموش را به حركت واداشتن وسوسه و جستجوي ديرينه اي بود كه باتوان انميشن ميسر شد،

آدمي توانست پرده ها را از خلوت سده ها وگاهي هزاران ساله اش بيرون آورد.

وفكر اين كه يك پرده نگاره به حركت درآيد وبه مفهوم امروزي جان گيرد ازاين ترديد نشات

ميگردد كه ؛ پرده ها مگر زنده نيستند.؟

به واقعيت تصوير كه فكر كنيم ،رعب ووحشتي را به ياد مي آوريم كه از ديدن اولين حركت لوكوموتيو

حاصل شد،تصويري كه برادران لومير درسالن كوچك به نمايش گذاشتند.آن شوك وواقعيت تصوير تكان دهنده است.ولي امروزه اما كنار كاناپه لميده ايم وشاهد فجايع انساني و مشغول شكستن آجيليم.به قول ژان فرانسواليوتار:ما هيچ وقت جنگ راتجربه نمي كنيم ما آن را فقط در حوزه  نشانه هاي ديداري هزاران برنامه هاي تبليغي پيدا ميكنيم ،جنك صرفا بر ايمان  در حكم  تصوير است ، نه چيز ديگري .تصويري كه در رنگي با تصويرديگري در ذهن جايگزين خواهد شد.اين عادت زدگي را با تاثير يكه پرده نگاره ها در درون خود مقايسه كنيد،شايد افسون تصوير رخت بسته است.

با اين همه از كاري كه دوستان به عهده داشتند احساس خاصي بود.بيدار كردن پرده نگاره اي از سده نهم هجري بعد از گذشت ساليان متمادي ،جريان حسي عجيبي در تمام طول كار جاري كرده بود.انتظاروآن لحظه فراموش نشدني در خاطرمان نقش بسته است.

ميكوشم كه در جلسات متمادي بعدي نقد حركت ها را بر اساس فرم وفضا وآنچه در دايره زيبايي شناسي نگارگران است رابه  زيبايي براي شما تجزيه كنم .

.

Image hosting by TinyPic

سرپرست گروه انيميشن :

 سپــهر علي محمد لو

امير حسين ابن الدين(طراح حركت و كليد فيگور)

مجتبي پرنده غيبي(طراح كليدوحركات اسليمي)

سروش علي محمدلو(مدير اجرايي گروه)

افسانه رياضي(طراح كليد مياني اسليمي)

هاله كاظمي(طراح كليد مياني فيگور)

امير باصفا(طراح كليد مياني)

علي سياح(طراح كليد مياني)

هادي جمالي(طراح كليد مياني)

كيميا ملكي(طراح كليد مياني)

سيمين تجويد(طراح كليد مياني)

محمد امين الشريعه(قلمگيري فيگور)

ليلا مصلي(قلمگيري اسليمي)

سميرا كشاورز(قلمگيري اسليمي)

صدرا وجداني(تصوير ساز)

مهدي وجداني

Image hosting by TinyPic

Image hosting by TinyPic

 پایان بخش دوم