یوجین ا نیل را میشناسید؟ از این لینک برای گرفتن نمایشنامه های او استفاده کنید :

http://www.eoneill.com/texts/index.htm