نیلوفر بیضایی ۲۱ ژانویه دو نمایش خود به نام های <بیگانه چون من و تو> و <آوای سکوت> را در شهر فرانکفورت اجرا می کند. به مناسبت این اجرا ها متن سخنرانی ایشان را در انجمن هنر و ادب در لندن در لست متون قرار دادم. این سخنرانی نگاهی به تاریخ نمایش در ایران نام دارد.

    در سایت خانم نیلوفر بیضایی می توانید بیشتر با ایشان آشنا شوید.