:  تالار چهارسو تئاتر شهر
:  ۲۰ مهر  - ۲۱ آبان
:  19
:  فرهاد آئیش
:  فرهاد آئیش

بازیگران : علی نصیریان . فرهاد آییش

دستیار اول کارگردان : پژمان عبدی 

روابط عمومی: عباس غفاری

عکاس: مهدی آشنا

طراح پوستر و بروشور: مهرداد فتحعلی